വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'ചന്ദനക്കാട്ടി'ലോ?

  • vivek_rvvivek_rv September 2012 +1 -1

    'ചന്ദനമരം' ഇല്ലെങ്കില്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞതൊന്നും കാണില്ല

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'ചന്ദനക്കാറ്റ്' വീശുന്നുണ്ടോ?

  • vivek_rvvivek_rv September 2012 +1 -1

    ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'കാറ്റാടിയന്ത്രം' സ്ഥാപിച്ചാല്‍ പവര്‍ക്കട്ട് ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ലേ?

  • sushamasushama September 2012 +1 -1

    ‘കാറ്റാടിമരം‘ കാണാന്‍ കൊള്ളാം

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'കറ്റാർവാഴ'യും കാണാൻ നന്ന്.

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'വാര്‍കുഴല്‍' ഉം കാണാന്‍ നല്ല രസമാ!!!!

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'ഓടക്കുഴൽ' നാദം കേൾക്കാനും

  • sushamasushama September 2012 +1 -1

    ‘പീച്ചാംകുഴല്‍’ എന്താണെന്നറിയില്ലെ?

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'പുള്ളിക്കുയിലി'നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'പുള്ളിക്കാരന്‍' എന്തു പറയുന്നു?

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    ആര് 'തടവുപുള്ളി'യോ?

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'വെള്ളക്കാരന്റെ' തടവറയൊ?

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'കലാകാരന്റെ' പണിപ്പുരയോ?

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'ആട്ടക്കാരന്‍റെ' അരങ്ങോ?

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    'ചുട്ടിക്കാരൻ' അണിയറയിലല്ലേ

  • sushamasushama September 2012 +1 -1

    “ചക്കവരട്ടി” നല്ല സ്വാദാ...

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'ചക്കരക്കുട'ത്തില്‍ കയ്യിട്ടിട്ടുണ്ടോ?

  • suresh_1970suresh_1970 September 2012 +1 -1

    ചക്കരമുത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്

  • sushamasushama September 2012 +1 -1

    “മുത്തരഞ്ഞാണം’ ഉണ്ടോ?

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'പൊന്നരഞ്ഞാണ'മോ?

  • sushamasushama September 2012 +1 -1

    “പൊന്നരിവാള്‍ രാത്രിയില്‍ മാനത്തു കാണാം.

  • suresh_1970suresh_1970 September 2012 +1 -1

    പൊന്‍പുലരി ആയാലതു കാണാതെയും ആകും

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    'പുലരിക്കിണ്ണം' എന്നാലെന്താ?

  • menonjalajamenonjalaja September 2012 +1 -1

    എരിക്കിൻപൂ പോലിരിക്കുമോ?!?!?!

  • mujinedmujined September 2012 +1 -1

    പൂരപ്പറമ്പില്‍ പോയിട്ടുണ്ടോ?

  • suresh_1970suresh_1970 September 2012 +1 -1

    ആയിരപ്പറയോ ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'ആയിരംകാതം' അകലെയാണോ?

  • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

    ആയിരവല്ലി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ്

  • menonjalajamenonjalaja October 2012 +1 -1

    ആയിരം കാതം ഒറ്റ വാക്കാണോ???

  • sushamasushama October 2012 +1 -1

    “ഇന്ദ്രവല്ലരി”

  • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

    ഇന്ദുവദന യെ അറിയുമോ ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    ജലജേച്ചി,
    ആയിരംകാതം ഒറ്റവാക്കല്ലേ? അറിയില്ല.
    'ഇന്ദുധരന്‍'ഇന്ദുവിനെ ധരിക്കുന്നവന്‍ അല്ലെ?

  • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

    കലാധരനോ ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    കലാവാസന ഉണ്ടോ?

  • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

    വാസനപ്പൊടി ഉണ്ട്

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'വാസനദ്രവ്യം' ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?

    പ.പ്ര.കളിക്കാതെ ഇവിടെകിടന്ന് കറങ്ങുന്നോ?

  • menonjalajamenonjalaja October 2012 +1 -1

    മുജീബ്,
    കാതം എന്നാൽ നാലു നാഴിക ദൂരം (അത്താഴപ്പിൻപ് അരക്കാതം നടക്കണം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ) . അപ്പോൾ ആയിരം കാതം ഒറ്റവാക്കാകുമോ?.

  • menonjalajamenonjalaja October 2012 +1 -1

    'മോചനദ്രവ്യം' എന്തു വേണ്ടിവരും?

  • aparichithanaparichithan October 2012 +1 -1

    'മോഹനവീണ' എന്നൊരു വീണയില്ലേ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'വിശ്വമോഹനം' എടുത്തിട്ടുണ്ടോ?

  • sushamasushama October 2012 +1 -1

    “വിശ്വദര്‍ശനം“ സാദ്ധ്യമാവുമൊ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'വിശ്വനാഥനെ' കാണണമെന്നാണോ?

  • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

    വിശ്വാനരന്‍ സൂര്യനല്ലേ ?

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'വിശ്വകര്‍ത്രി' ആരാണ്?

  • sushamasushama October 2012 +1 -1

    ‘വിശ്രുതകവി‘ യ്ക്ക് അംഗീകരം!!

  • mujinedmujined October 2012 +1 -1

    'വികടകവി' എന്നാലെന്താ?

  • menonjalajamenonjalaja October 2012 +1 -1

    'കടകാമുഖം 'ഭരതനാട്യത്തിലെ ഒരു മുദ്രയാണ്

  • aparichithanaparichithan October 2012 +1 -1

    'മുഖകമലം' കൊണ്ടാണോ ഈ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത്?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion