വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
 • mujinedmujined October 2012 +1 -1

  'കപടമുഖ' മാണെവിടെയും!!!

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  ‘കമലദളം ‘ സുന്ദരമാണു.

 • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

  പദകമലമോ ?

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  പദയുഗളമോ?

 • menonjalajamenonjalaja October 2012 +1 -1

  അല്ല "പദനിസ്വനം"

 • aparichithanaparichithan October 2012 +1 -1

  'പാദപതനം' തന്നെയാണോ പദനിസ്വനം?

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  “ അധ: പതനം“ ആവില്ല

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  ഇതു അവസാനിപ്പിച്ചുവോ?

 • mujinedmujined October 2012 +1 -1

  'അധസ്ഥിതര്' ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തിരിച്ച് പിടിച്ചോ?

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  ബുദ്ധിസ്ഥിരത’ നഷ്ടമാവാതെ നോക്കണം

 • mujinedmujined October 2012 +1 -1

  'മത്സരബുദ്ധി' നല്ലതാണോ?

 • sushamasushama October 2012 +1 -1

  ‘മതമത്സരം‘ നല്ലതല്ല

 • suresh_1970suresh_1970 October 2012 +1 -1

  കിടമത്സരം നല്ലതാണോ ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  “മകുടമോഹം”

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'വിശ്വമോഹനം' അറിയാമോ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  അശ്വവാഹനം” ഉണ്ടോ?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'അശ്വത്ഥവൃക്ഷ'മോ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  അശ്വത്ഥാമാവ് ചിരഞ്ജീവിയല്ലേ?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  അശ്വഹൃദയം അറിയുമോ?

 • suresh_1970suresh_1970 November 2012 +1 -1

  "അക്ഷഹൃദയ" മന്ത്രം അറിയാവുന്നവര്ക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തില് എത്ര ഇല എത്ര പൂവ് മുതലായവ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണാതെ പറയാന് കഴിയുമത്രെ !

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  ‘അക്ഷയനിധി’ തന്നെ അറിവ്

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'അക്ഷയലോകം' കിട്ടുമോ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  ‘സുകൃതക്ഷയം‘ വരാതിരിക്കട്ടെ

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'ലോഹിതക്ഷയം' വരാതെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

 • kpcpisharodykpcpisharody November 2012 +1 -1

  ധര്‍മ ക്ഷയം വരാതിരിക്കട്ടെ

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'ധർമ്മരാജാ' വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  ആരവിടെ ?

  'രാജഭടൻ' പ്രവേശിക്കുന്നു

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'രാജഭരണം' അവസാനിച്ചില്ലേ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  ഇപ്പോൾ മന്ത്രിഭരണമാണല്ലോ.

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  മരണഭയമോ?

 • kadhakarankadhakaran November 2012 +1 -1

  അരണബുദ്ധി ആകാതിരുന്നാല്‍ മതി

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'അരണ്യഗജ'ത്തിനെ പേടിക്കണോ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  'ഗജപോക്കിരി'യാണെങ്കിലോ?

 • vivekrvvivekrv November 2012 +1 -1

  ഇപ്പോള്‍ "പോക്കിരിരാജ" എന്നല്ലേ പറയുന്നത്?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'രാജാവർത്തം' എവിടെ കിട്ടും?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  വെറുതെ 'വർത്തമാനം 'പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോര . അന്വേഷിക്കണം

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'മാനവേന്ദ്രനോ'ട് ചോദിച്ചാലോ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  'മാനവസേവ' എന്താണു?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'മാനവശക്തി' വികസിക്കട്ടെ!!!!!!!

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  നവമാലിക വിടരട്ടെ! വിടർന്നുസുഗന്ധം പരത്തട്ടെ!

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'നവമുകുളം' വിരിയുമോ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  “വെണ്‍ മുകില്‍ “

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'വെൺചാമരം' ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  'മുച്ചാൺവടി'യോ?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'മുച്ചീട്ടുകളി' യോ?

 • sushamasushama November 2012 +1 -1

  “കട്ടുമുടിച്ചു “ കഷ്ടം!...

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  'കട്ടിക്കാരനാ'ണോ?

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  കരക്കാരൻ ആണെന്നുതോന്നുന്നു.

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  മൂവായിരം തികഞ്ഞതിന്‍റെ 'കരിമരുന്ന്' പ്രയോഗമുണ്ടോ?

 • suresh_1970suresh_1970 November 2012 +1 -1

  (*) %%- ~:>

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion